header bottom lines

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – EGZAMIN MATURALNY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE ZDAJĄCYCH

PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

w ZESPOLE SZKÓŁ w WOLBROMIU

MAJ 2021

 

UCZNIOWIE:

I. Podstawowe wytyczne:

 1. Do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 2. Nie może przyjść na egzamin osoba, która:

– jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

– przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek, maskotek, itp.
 2. Podczas egzaminu zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Zdający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad: zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 metra), zakrywania ust i nosa oraz unikania tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. W przeddzień egzaminu z informatyki zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu między zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach

II. Wejście do budynku szkoły

 1. Zdający wchodząc do szkoły obowiązkowo korzysta z płynu do dezynfekcji rąk (zgodnie z zamieszczoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk).
 2. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Zdający może zdjąć maseczkę/przyłbicę dopiero po zajęciu wylosowanego miejsca na sali egzaminacyjnej.
 3. Zdający wchodzą do budynku szkoły korzystając z następujących wejść

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY

SALA EGZAMINACYJNA

Wejście główne

Sale parter

Wejście od strony sali gimnastycznej

Duża sala gimnastyczna

Wejście od strony lasu

Sale I piętro

Sale II piętro

 

4. Wchodząc do budynku szkoły, wyznaczonym wejściem, zdający zobowiązany jest zostawić zbędne rzeczy (np. torebka, telefon komórkowy) w podpisanej imieniem i nazwiskiem w foliowej, przezroczystej torbie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. Zdający w sali gimnastycznej – w szatni przy sali,  zdający na parterze – w sali nr 3,  zdający na pierwszym i drugim piętrze – w sali nr 4.

Rzeczy te zostaną bezpiecznie przechowane w czasie egzaminu.

 

III. Wejście do sali egzaminacyjnej i przebieg egzaminu

 

 1. Zdający powinni stawić się na egzamin pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy:
 1. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej cały czas ma zakryte usta i nos. (maseczką lub przyłbicą- w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) Dopiero po zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

– podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki

– wychodzi do toalety;

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości    (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1, 5 metrowego odstępu).
 2. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek losuje w obecności ucznia numer stolika przy którym będzie pracował.  
 3. Zdający zobowiązany jest przynieść własne materiały piśmiennicze.
 4. Zdający może przynieść własną butelkę wody mineralnej (0,5 l).
 5. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający jest zobowiązany do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk przed skorzystaniem np. ze słownika, z którego mogą korzystać wszyscy zdający.
 7. Zdający nie może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę

z arkuszem) przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu

wskazanej w harmonogramie

 IV. Opuszczenie budynku szkoły

 

 1. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej, zdający odbiera rzeczy osobiste pozostawione u pracownika obsługi i opuszcza teren szkoły.
 2. Po zakończonym egzaminie należy unikać spotkań w grupie.
 3. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu (np. czytelnia).

26 kwietnia, 2021