PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – EGZAMIN MATURALNY

27 maja, 2020

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE ZDAJĄCYCH

PODCZAS PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

w ZESPOLE SZKÓŁ w WOLBROMIU

CZERWIEC 2020

 

UCZNIOWIE:

I. Podstawowe wytyczne:

 

 1. Do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 2. Nie może przyjść na egzamin osoba, która:

– jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

– przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, książek, maskotek, itp.
 2. Podczas egzaminu zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 4. Zdający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad: zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 metra), zakrywania ust i nosa oraz unikania tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 5. W przeddzień egzaminu z informatyki zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu między zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

 II. Wejście do budynku szkoły

 1. Zdający wchodząc do szkoły obowiązkowo korzysta z płynu do dezynfekcji rąk (zgodnie z zamieszczoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk).
 2. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Zdający może zdjąć maseczkę/przyłbicę dopiero po zajęciu wylosowanego miejsca na sali egzaminacyjnej.
 3. Zdający wchodzą do budynku szkoły korzystając z następujących wejść

 

WEJŚCIE DO BUDYNKU SZKOŁY SALA EGZAMINACYJNA
Wejście główne Sale parter
Wejście od strony sali gimnastycznej Duża sala gimnastyczna
Wejście od strony lasu Sale I piętro

Sale II piętro

4. Wchodząc do budynku szkoły, wyznaczonym wejściem, zdający zobowiązany jest zostawić zbędne rzeczy (np. torebka, telefon komórkowy) w podpisanej imieniem i nazwiskiem w foliowej, przezroczystej torbie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi. Zdający w sali gimnastycznej – w szatni przy sali,  zdający na parterze – w sali nr 3,  zdający na pierwszym i drugim piętrze – w sali nr 4

Rzeczy te zostaną bezpiecznie przechowane w czasie egzaminu.

 

III. Wejście do sali egzaminacyjnej i przebieg egzaminu

 

 1. Zdający powinni stawić się na egzamin pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający, którzy:
 • korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu
 • w przypadku EM – danego dnia przystępują do egzaminu zarówno o godz. 9:00, jak i o 14:00
 • w przypadku EPKwZ i EZ – danego dnia przystępują do egzaminu z więcej niż jednej kwalifikacji lub do obu części egzaminu w danej kwalifikacji.

3. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej cały czas ma zakryte usta i nos. (maseczką lub przyłbicą- w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką) Dopiero po zajęciu miejsca może zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

– podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki

– wychodzi do toalety;

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości    (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1, 5 metrowego odstępu).

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek losuje w obecności ucznia numer stolika przy którym będzie pracował.  

6. Zdający zobowiązany jest przynieść własne materiały piśmiennicze.

7. Zdający może przynieść własną butelkę wody mineralnej (0,5 l).

8. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

9. Zdający jest zobowiązany do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk przed skorzystaniem np. ze słownika, z którego mogą korzystać wszyscy zdający.

10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 V.  Opuszczenie budynku szkoły

 

 1. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej, zdający odbiera rzeczy osobiste pozostawione u pracownika obsługi i opuszcza teren szkoły.
 2. Po zakończonym egzaminie należy unikać spotkań w grupie.
 3. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu (np. czytelnia).

 

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO:

 

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie członków zespołów nadzorujących dotyczące zasad bezpieczeństwa.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 3. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

 

NAUCZYCIELE:

 1. Na egzamin, w trakcie trwania epidemii, może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Przygotowując salę egzaminacyjną, przewodniczący zespołu  nadzorującego  ustawia ławki w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 3. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 4. Z każdej sali egzaminacyjnej należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów) Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji gdy w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający.
 5. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek losuje w obecności ucznia numer stolika przy którym będzie pracował.
 6. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

7. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.

8. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

9. Podczas gdy zdający rozwiązują zadania, członkowie zespołu nadzorującego w trakcie czynności organizacyjnych są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

10. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu , którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką , powinni- kiedy jest to konieczne- używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania

11. Członkowie zespołu nadzorującego mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu , siedząc albo stojąc , przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

12. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.  Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

13. Nauczyciele w trakcie egzaminu powinni mniej więcej co godzinę wietrzyć sale (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).

 

PRACOWNICY SZKOŁY:

 1. Na egzamin, w trakcie trwania epidemii, może przyjść wyłącznie osoba zdrowa,         bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Pracownicy są zobowiązani do umieszczenia przy wejściu do szkoły płynu do dezynfekcji rąk oraz zamieszczenia informacji o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali  egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Pracownicy powinni dopilnować, aby wszystkie drzwi do szkoły i wewnątrz budynku były otwarte, tak aby zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 5. Pracownicy powinni przewietrzyć sale egzaminacyjne przed rozpoczęciem egzaminu oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 6. Pracownicy powinni dla każdego zdającego przygotować przezroczyste foliowe worki, do których zdający egzamin będą mogli zapakować swoje rzeczy osobiste.
 7. Pracownicy powinni przygotować miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi, albo zadbać o to, by oczekujący na swoje rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa)
 8. Konieczne jest zapewnienie bieżącej dezynfekcji toalet.
 9. Szczególnie należy utrzymywać w czystości ciągi komunikacyjne oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, klawiatury, myszki, uchwyty poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 10. Przed oraz po każdym egzaminie należy zdezynfekować ławki i krzesła.
 11. Zdezynfekować należy również:
 • klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia EM z informatyki oraz części pisemnej EPKwZ oraz  EZ przy komputerze
 • sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ i EZ; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu
 • sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu, w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciel wspomagającego go czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzanie egzaminu
 • odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia E8, EG i EM z języka obcego nowożytnego oraz EM z historii muzyki
 • kalkulatory na EM z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki oraz części pisemnej i praktycznej EPKwZ i EZ we właściwych kwalifikacjach – jeżeli szkoła zapewnia taki sprzęt
 • przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

13. Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

14. Jeżeli to możliwe, na terenie szkoły należy również wyznaczyć i przygotować miejsce (pomieszczenie, przestrzeń), wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym.

 

 

 

Skontaktuj się z nami!