RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

      *    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18 32 – 340 Wolbrom

      *    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować poprzez e-mail barbarakolacz@gmail.com

    *   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody także w kolejnych naborach na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek )

    *   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.

*  Pani/Pana dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.

*  Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 roku licząc od daty wpływu.

*  Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

*  Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

*  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

*  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

*  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych, które wykraczają poza dane osobowe określone w art.22¹ §1 Kodeksu pracy zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18 32 – 340 Wolbrom w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz   w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko ………………………………

 

*   Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

 

Bukowno,       …………………………….. ………………………………………………………………………..
Miejscowość                      Data                                            Imię, Nazwisko

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Skalska 18, 32 – 340 Wolbrom.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora:

                             http://www.zswolbrom.pl/wwwnowa/ w zakładce RODO.

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę

i usunąć wiadomość.

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!